Beleidsplan

JEUGD VERBROEDERING BALEN


BELEIDSPLAN

 

1. Missie – Visie – Strategie Jeugd Verbroedering Balen

a. SWOT - Als we een SWOT analyse van onze club doen, zien we volgende zaken de kop opsteken:

 

Strengths (sterke punten):

 • Veel jeugdspelers
 • Vele mogelijkheden qua infrastructuur (ook al dienen de verfraaiingswerken verdergezet te worden)
 • Financiële situatie
 • Een club met een rijke geschiedenis
 • G-sport ploeg aanwezig

 

Weaknesses (zwakke punten)

 • Communicatie tussen beide besturen (hoofd – en jeugdbestuur)
 • Ontbreken van sportief plan
 • Ontbreken van bestuurlijke structuur, zowel administratief als sportief


Opportunity’s (opportuniteiten)

 • Het hoofdbestuur heeft een richting gekozen, via onder andere een nieuwe sportieve cel, die de mogelijkheid geeft aan de jeugd om alles in deze richting te oriënteren.
 • Ook bij het hoofdbestuur is het besef dat er een verjonging moet gebeuren, steeds met respect voor het verleden en realisaties.
 • De gemeente heeft aangegeven om meer gebruik te gaan maken van de Bleukens als accommodatie voor voetbal. Het jeugdvoetbal kan hier alleen maar beter van worden.
 • We hebben een momentum op dit ogenblik dat kan gebruikt worden om een aantal essentiële zaken te realiseren.
 • De nieuwe sportieve cel op niveau van het hoofdbestuur geeft veel mogelijkheden voor het sportieve management van onze jeugdafdelingen.

 

Threats (Wat zijn onze bedreigingen)

 • Dalende inkomsten kantine
 • Activiteiten met niet gewenste opbrengst
 • Grote terugval van vrijwilligers
 • Veroudering i.v.m. onze directe medewerkers qua onderhoud terreinen.
 • Veroudering op bestuurlijk niveau
 • Gemeente heeft investeringen in voetbal op de Bleukens teruggeschroefd in voordeel van andere clubs.

 

b. StrategieOnderstaande doelstellingen beschrijven welke strategie we willen volgen als club:

 

Sportieve doelstelling:

 • Er moet een sportieve structuur opgezet worden die de mogelijkheden biedt om op sportief vlak het maximale te realiseren in de toekomst.
 • Met een gezonde mix van eigen jeugdspelers en ervaren spelers zo hoog mogelijk spelen.
 • Een goed evenwicht bekomen in de doorstroming naar boven toe van onze jeugdspelers.
 • Bekomen van een hoger niveau van het jeugdvoetbal. Deze weg moet zodanig uitgestippeld worden, zowel sportief als extra-sportief, om uiteindelijk een provinciaal label voor het jeugdvoetbal te bekomen. Hierbij willen we echter ons huidige gewestelijke niveau niet uit het oog verliezen. Op die manier maximaliseren we de kansen van onze eigen jeugdspelers om door te groeien naar het eerste elftal.
 • Voldoende geduld met en vertrouwen in onze jeugdspelers en onze jeugdtrainers. Dit zijn waarden die we hoog in het vaandel moeten dragen.
 • De opvolging van onze eigen jeugdspelers binnen de club moet op een gestructureerde manier gebeuren door middel van evaluaties, opvolging op trainingen en wedstrijden.
 • Sportief doel is om een gezonde familialeclub uit te bouwen die steeds de ambitie heeft om zo hoog mogelijk te eindigen.
 • G-sport moet zeker aangehaald worden en opgevolgd worden door de sportieve verantwoordelijken van de club.

 


Bestuurlijke doelstelling:

 • Veiligheid is prioriteit nummer 1 voor Verbroedering Balen. Het meest essentiële is dat alle activiteiten die doorgaan onder noemer van ‘Jeugd Verbroedering Balen’ op een veilige manier gebeuren. Onveilige situaties die zich voordoen zullen dat ook steeds besproken worden op het dagelijks bestuur en de betrokken mensen zullen hierover geïnterpelleerd worden.
 • Bestuurlijke structuur herbekijken en aanpassen aan de noden van nu:
  • Invoeren van verschillende groepen/blokken om zo meer gestructureerd te kunnen werken.
  • Verbeteren van interne communicatie. (meer spreken i.p.v. steeds terug te grijpen naar mailingverkeer)
 • De communicatie moet aangepast worden aan de huidige maatschappij:
  • Betere communicatie via website
  • Betere en meer directe communicatie via de bestaande sociale media zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, …
  • De vergadermomenten en manier van communiceren zullen gericht zijn op persoonlijk contact met de desbetreffende mensen. Officialiseren van communicatie kan via mails en verslagen.
 • We hebben als Verbroedering Balen veel mogelijkheden op gebied van infrastructuur. Deze infrastructuur moeten we op alle gebied zo goed mogelijk trachten te beheren en te benutten:
  • De Bleukens moet meer en meer het uithangbord van Verbroedering Balen worden. Deze vraag werd ook gesteld door de gemeente en we zullen hieraan gehoor moeten geven.
  • Het Heike is een infrastructuur die wat verfraaiingen zal moeten ondergaan, maar die zich uitstekend leent voor de trainingen van alle ploegen van Verbroedering Balen. Ook voor het spelen van de jeugdwedstrijden zullen we deze infrastructuur moeten blijven benutten.
 • Als bestuur van een vereniging, die vooral bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers, zullen we ons beleid moeten voeren in die zin. Vrijwilligers aantrekken en behouden is een van onze kerntaken. Hulp en engagement van mensen die betrokken zijn bij de club aanwakkeren is van essentieel belang voor het voortbestaan.
 • Vrijwilligers zijn van alle leeftijden. In de toekomst zullen we moeten uitzien naar jonge mensen die mee de club vorm willen geven.
 • Verbroedering Balen moet als club steeds positief voor de dag kunnen komen.Regelmatig zal er ook contact zijn met hoofdbestuur en beheerraad van de VZW Verbroedering Balen. Dit vooral om ook met deze mensen een betrokkenheid te houden aangaande de werking van de jeugd.
 • Als sportclub hebben we ook een verantwoording af te leggen op gebeid van gezondheid en preventie. We zullen hierbij niet nalaten om betrokken mensen bij de club steeds vrijwillig in te lichten op gebied van gezondheid en preventie. Een aantal zaken die hieronder kunnen bekeken worden:
  • Een strikt rokersbeleid voor de verschillende accommodaties.
  • Een punt maken van de opvolging van kwetsuren. Hierbij is er een mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van de clubkinesist en –dokter.

 

Financiële doelstelling:

 • We moeten er steeds over waken dat we een financiële gezonde basis blijven behouden
 • Doel is om een financieel gezonde familiale club uit te bouwen die steeds de ambitie moet hebben om alles in het werk te stellen om dit zo te behouden.
 • Bedoeling is om een aantal evenementen, … te organiseren die deze financiële stabiliteit zullen garanderen.
 • De club zal steeds de nodige investeringen doen om het functioneren van de club zo optimaal mogelijk te laten plaats vinden.

 

 

c. Missie en visie

 

Bestuurlijk:

 • Verbroedering Balen moet een club worden waar alle voetballers zich kunnen ontplooien op hun niveau. Dit moet gebeuren in een veilige, stabiele en financieel gezonde vereniging met een maximum aan kansen.
 • De nadruk ligt hierbij op een sportief en bestuurlijk beleid waarbij verschillende groepen/blokken zich focussen op een bepaald domein. Deze groepen zullen zich toespitsen op een bepaald domein en zullen geleid worden door vrijwilligers die zorgen voor een vlotte communicatie en uitwisseling aangaande de blokken waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
 • Het evenwicht tussen opleiding, ambitie en plezier binnen de club Verbroedering Balen moet op die manier bekomen worden.

 

Sportief:

 • Koninklijke Jeugd Verbroedering Balen heeft als missie een gezellige en gezonde voetbalvereniging te zijn waarbij spelers hun sportieve ambities op ieders niveau kunnen nastreven.
 • De club Verbroedering Balen wenst al zijn spelers de mogelijkheid te geven om aan sport te doen in een kindvriendelijke en veilige omgeving waarbij het kind steeds centraal staat.
 • Wanneer ieder kind steeds met volle goesting naar de trainingen en wedstrijden komt, kunnen we spreken van een geslaagde jeugdopleiding.

 


Om dit alles te kunnen verwezenlijken wil onze club:

 • Een goede jeugdopleiding (leerplannen) en begeleiding aanbieden van gedreven mensen.
 • Er naar streven om eigen spelers op sportieve wijze door te laten stromen naar het voor hun hoogst mogelijke niveau.
 • Iedereen aanzetten tot en begeleiden naar respectvol en sportief gedrag
 • Een positieve vrijetijdsbesteding aanbieden die hand in hand gaat met hun studie.
 • Iedere jeugdspeler voldoende speelkansen geven.
 • Ervoor zorgen dat iedereen die bij de club betrokken is zich gewaardeerd voelt zodat voetbal later een prominente plaats blijft innemen. Hetzij als speler, trainer, scheidsrechter of bestuurslid.
 • Ervoor zorgen dat ieder actief lid fier is om bij de club Verbroedering Balen te mogen horen.

 

VERBROEDERING BALEN STAAT VOOR: “SUCCES IS HET RESULTAAT VAN WILLEN EN DOEN”

 

2. Bestuurlijke structuur en taken

 

a. Organigram


Volgend organigram wordt de leidraad voor het bestuurlijke niveau van Jeugd Verbroedering Balen. Hierin onderscheiden we volgende functies:

 • 3 hoofdfuncties
 • 5 blokfuncties

 

 

 

Om elke functie en blok te kunnen invullen met specifieke mensen, zullen hieronder een aantal taakomschrijvingen gegeven worden per functie en blok. Deze geven weer wat de verantwoordelijkheden zijn per functie en blok:

 

b. Taakomschrijvingen

 

A) De Jeugdvoorzitter

 • Eindverantwoordelijke voor het jeugdvoetbal van Verbroedering Balen
 • Opent en leidt de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
 • Is altijd uitgenodigd bij vergaderingen van de verschillende cellen binnen het jeugdvoetbal van Verbroedering Balen
 • Krijgt constant feedback van de andere verantwoordelijken binnen het jeugdbestuur ter evaluatie
 • Is vertegenwoordiger van de jeugd in het hoofdbestuur en behartigt de belangen van de jeugd in vergaderingen met hoofdbestuur.
 • Behartigt de belangen van Jeugd Verbroedering Balen binnen de gemeente. (Gemeentebestuur – Sportdienst)

 

B) De Jeugdsecretaris

 • Is verantwoordelijk voor effectieve communicatie binnen en buiten de club.
 • Vervangt de jeugdvoorzitter tijdens zijn afwezigheid.
 • Is verantwoordelijk voor administratieve indeling van teams in de competitie, aanvraag vriendenwedstrijden, beheer e-kick-off.
 • Is verantwoordelijk voor de opvolging van de wedstrijden:
  • Terreinaanduiding
  • Opvolging scheidsrechters jeugdwedstrijden
 • Archiveert en beheert de inkomende en uitgaande documenten.
 • Informeert naar mogelijke bijscholingscursussen (en verzorgt eventuele inschrijvingen).
 • Maakt de uitnodiging en notulen aan van de vergaderingen.
 • Is de verbindingsman met de Gerechtelijke correspondent.
 • Is de verbindingsman met de verantwoordelijke van de website, eventueel via mensen van het hoofdbestuur.
 • Volgt ongeval-aangiften op.
 • Volgt de afgelastingen op en rapporteert deze via de geijkte communicatie kanalen zoals website, Facebook, …


C) Penningmeester

 • Is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande financiële transacties.
 • Vervangt de jeugdvoorzitter tijdens zijn afwezigheid.
 • Is verantwoordelijk voor de kas en rekeningen bij alle activiteiten binnen de jeugdwerking van Verbroedering Balen.
 • Is verantwoordelijk beheerder voor de desbetreffende rekeningen binnen de jeugdwerking van Verbroedering Balen.
 • Is verantwoordelijk voor het betalen van trainers en coördinators, via kasboek of rekening, en beheert hiervan de nodige bewijsstukken.
 • Is verantwoordelijk voor de contacten met de boekhouder van de VZW Verbroedering Balen, met betrekking tot BTW aangifte, belasting aangifte, …
 • Onderhoudt de contacten met de penningmeester van het hoofdbestuur.
 • Luidt bij onregelmatigheden en dalende rekeningen steeds de alarmbel.
 • Rapporteert op regelmatige tijdstippen de Jeugdvoorzitter en Jeugdsecretaris (ter archivering).

 

D) Kledij en Materiaalverantwoordelijke

 • Is verantwoordelijke voor de pasdag en verdeling van wedstrijd– en trainingsbenodigdheden
  • Voetbalkousen spelers
  • Voetbalbroekje spelers
  • Keepersbroeken keepers
  • Handschoenen keepers
  • Trainingsbal
 • Is verantwoordelijk voor de aankoop en verdeling van het trainingspak voor iedere speler, in de jaren dat dit voorzien is.
 • Is verantwoordelijk voor aankoop van wedstrijdkledij (voetbaltruitje).
 • Is verantwoordelijk voor aankoop van het trainingsmateriaal.
 • Beheert het trainingsmateriaal:
  • Gooit stuk materiaal weg.
  • Houdt toezicht op correct gebruik ervan.
 • Bij aankopen allerhande vraagt hij steeds akkoord aan Jeugdvoorzitter en Dagelijks Bestuur.
 • Onderhoudt goede contacten met de sponsorverantwoordelijke.
 • Rapporteert op regelmatige tijdstippen de Jeugdvoorzitter en Jeugdsecretaris (ter archivering).
 • Is steeds aanwezig op vergaderingen van Dagelijks Bestuur.

 

E) Sponsorverantwoordelijke

 • Stelt team samen i.v.m. sponsorwerving en is verantwoordelijk hiervoor.
 • Leidt op regelmatige tijdstippen vergaderingen binnen zijn team.
 • Is verantwoordelijk voor sponsoring:
  • Nieuwe uitrusting (voetbaltruitje)
  • Werkingsgeld per seizoen
  • Materialen
  • Verbruiksgoederen op evenementen
 • Onderhoud goede contacten met de aanwezige sponsors.
 • Rapporteert op regelmatige tijdstippen de Jeugdvoorzitter en Jeugdsecretaris (ter archivering).
 • Is steeds aanwezig op vergaderingen van Dagelijks Bestuur.

 

F) Kantineverantwoordelijke

 • Stelt team samen i.v.m. kantines Heike en Bleukens
 • Komt op regelmatige tijdstippen samen met zijn team.
 • Zorgt voor aankoop van drank en snoep:
  • Aankoop drank Heike
  • Aankoop Snoep Heike en Bleukens
  • Is verantwoordelijke voor voldoende stock
 • Stelt kantinelijst Heike op en is verantwoordelijk voor de verdeling en opvolging ervan.
 • Is verantwoordelijk voor de verhuur van kantine Heike:
  • Beheert de contracten van verhuur.
  • Is verantwoordelijk voor het verbruik en rapporteert deze aan penningmeester (voor facturatie).
 • Is verantwoordelijk voor de orde en netheid van beide kantines.
 • Rapporteert op regelmatige tijdstippen de Jeugdvoorzitter en Jeugdsecretaris (ter archivering).
 • Is steeds aanwezig op vergaderingen van Dagelijks Bestuur.

 

G) Verantwoordelijke infrastructuur Heike

 • Stelt team samen ter beheer van infrastructuur Heike.
 • Is verantwoordelijk voor de terreinen:
  • Afrijden van gras
  • Lijnen trekken voor de wedstrijden
  • Besproeien van de terreinen bij droog en warm weer
  • Opnieuw nivelleren en inzaaien in tussenseizoen
  • Orde en netheid van de terreinen
 • Is verantwoordelijk voor de kleedkamers:
  • Orde en netheid van de kleedkamers
   • Ordentelijk gebruik ervan
   • Ordelijk achter laten na gebruik
  • Verwarming kleedkamers
  • Douchegelegenheid
   • Warm water
   • Kleedkamerverdeling
 • Rapporteert op regelmatige tijdstippen de Jeugdvoorzitter en Jeugdsecretaris (ter archivering).
 • Is steeds aanwezig op vergaderingen van Dagelijks Bestuur.


H) Verantwoordelijke Evenementen

 • Stelt team samen ter organisatie van de activiteiten.
 • Organiseert samen met zijn team volgende activiteiten:
  • Voetbalhappening
  • Spaghetti
  • Sinterklaasfeest U6-U9
  • Eindejaar activiteit voor U10-U17
  • Mosselfeest
  • Paastornooi
  • Pizza en Vlaaienslag
 • Denkt proactief mee na over nieuwe evenementen.
 • Komt op regelmatige tijdstippen samen met zijn team.
 • Rapporteert op regelmatige tijdstippen de Jeugdvoorzitter en Jeugdsecretaris (ter archivering).
 • Is steeds aanwezig op vergaderingen van Dagelijks Bestuur.


3. Sportieve structuur en taken

 

a. Organigram

 

 

 

Bedoeling is om jaarlijks te bekijken of bovenstaande structuur nog voldoende blijkt om het sportief beleid van de club te vertegenwoordigen.
Mogelijke uitbreidingen zijn:

 • Coördinator middenbouw (alle ploegen die 8v8 spelen)
 • TVJO

Om elke functie te kunnen invullen met specifieke mensen, zullen hieronder een aantal taakomschrijvingen gegeven worden per functie en blok. Deze geven weer wat de verantwoordelijkheden zijn per functie en blok:

 

b. Taakomschrijvingen

 

A) Coördinators

a. Coördinator onderbouw

 • Verantwoordelijk voor teams U6 tot en met U9.
 • Stelt een ontwikkelingsplan op voor U6-U9.
 • Bezoekt regelmatig trainingen en geeft hierover feedback aan de trainers.
 • Bezoekt regelmatig wedstijden en geeft hierover feedback aan de trainers.
 • Inventariseert opleidingsbehoefte bij jeugdtrainers.
 • Is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de jeugdopleiding.
 • Ontwikkelt samen met de andere coördinatoren een traject voor een efficiënte doorstroming naar ons eerste elftal toe.
 • Zorgt voor begeleiding van ploegafgevaardigden en trainers.
 • Houdt toezicht op het gedrag van de verscheidene teams en spelers.
  • Straffen kan enkel met goedkeuring voorzitter
 • Houdt toezicht op de administratie van de verschillende teams.
 • Zorgt voor een evaluatie van spelers en het beheer ervan.
 • Zorgt voor een evaluatie van elke team samen met de ploegafgevaardigden en trainer(s) en het beheer ervan.
 • Zorgt voor de interne scouting met als doel elke speler te laten spelen naargelang zijn of haar niveau:
  • Betere spelers doorschuiven naar een hogere reeks
  • Minder getalenteerde spelers trachten te plaatsen in een leeromgeving van zijn of haar niveau.
 • Treedt op als bemiddelaar bij eventuele geschillen.
 • Begeleidt mee de sportieve initiatieven van de club:
  • Jeugdtornooi
  • Voetbalstage(s)
 • Informeert Dagelijks Bestuur over de werking binnen zijn groep.
 • Neemt deel aan vergaderingen Dagelijks Bestuur.


b. Coördinator Middenbouw

 • Verantwoordelijk voor teams U10 tot en met U13.
 • Stelt een ontwikkelingsplan op voor U10-U13.
 • Bezoekt regelmatig trainingen en geeft hierover feedback aan de trainers.
 • Bezoekt regelmatig wedstijden en geeft hierover feedback aan de trainers.
 • Inventariseert opleidingsbehoefte bij jeugdtrainers.
 • Is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de jeugdopleiding
 • Ontwikkelt samen met de andere coördinatoren een traject voor een efficiënte doorstroming naar ons eerste elftal toe.
 • Zorgt voor begeleiding van ploegafgevaardigden en trainers
 • Houdt toezicht op het gedrag van de verschillende teams en spelers:
  • Straffen kan enkel met goedkeuring voorzitter.
 • Houdt toezicht op de administratie van de verschillende teams.
 • Zorgt voor een evaluatie van spelers en het beheer ervan.
 • Zorgt voor een evaluatie van elke team samen met de ploegafgevaardigden en trainer(s) en het beheer ervan.
 • Zorgt voor de interne scouting met als doel elke speler te laten spelen naargelang zijn of haar niveau:
  • Betere spelers doorschuiven naar een hogere reeks.
  • Minder getalenteerde spelers trachten te plaatsen in een leeromgeving van zijn of haar niveau.
 • Treedt op als bemiddelaar bij eventuele geschillen.
 • Begeleidt mee de sportieve initiatieven van de club:
  • Jeugdtornooi
  • Voetbalstage(s)
 • Informeert Dagelijks Bestuur over de werking binnen zijn groep.
 • Neemt deel aan vergaderingen Dagelijks Bestuur.

 

c. Coördinator Bovenbouw

 • Verantwoordelijk voor teams U15 tot en met U21 – Beloften.
 • Stelt een ontwikkelingsplan op voor U15-U21.
 • Bezoekt regelmatig trainingen en geeft hierover feedback aan de trainers.
 • Bezoekt regelmatig wedstrijden en geeft hierover feedback aan de trainers.
 • Inventariseert opleidingsbehoefte bij jeugdtrainers.
 • Is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de jeugdopleiding.
 • Ontwikkelt samen met de andere coördinatoren een traject voor een efficiënte doorstroming naar ons eerste elftal toe.
 • Houdt toezicht op doorstroming naar U21- Reserven en eerste elftal en werkt hieraan actief mee.
 • Zorgt voor begeleiding van ploegafgevaardigden en trainers.
 • Houdt toezicht op het gedrag van de verscheidene teams en spelers:
  • Straffen kan enkel met goedkeuring voorzitter.
 • Houdt toezicht op de administratie van de verscheiden teams.
 • Zorgt voor een evaluatie van spelers en het beheer ervan.
 • Zorgt voor een evaluatie van elke team samen met de ploegafgevaardigden en trainer(s) en het beheer ervan.
 • Zorgt voor de interne scouting met als doel elke speler te laten spelen naargelang zijn of haar niveau:
  • Betere spelers doorschuiven naar een hogere reeks.
  • Minder getalenteerde spelers trachten te plaatsen in een leeromgeving van zijn of haar niveau.
 • Treed op als bemiddelaar bij eventuele geschillen.
 • Begeleidt mee de sportieve initiatieven van de club:
  • Jeugdtornooi
  • Voetbalstage(s)
 • Informeert Dagelijks Bestuur over de werking binnen zijn groep.
 • Neemt deel aan vergaderingen Dagelijks Bestuur.

 


B) Jeugdtrainers


1. Organisatorisch

 • Aanstelling gebeurt door desbetreffende coördinator met goedkeuring van het Dagelijks Bestuur.
 • Is lid van de club en helpt zodoende bij de verscheidene activiteiten binnen de club.
 • Zorgt voor maandelijkse evaluatie en rapporteert deze naar zijn betreffende coördinator.

 

2. Sportieve verantwoordelijkheid

a) Algemeen

 • Volgt het opleidingsplan van de club.
 • Neemt deel aan de technische trainersvergaderingen.

b) Training

 • Zorgt voor een zorgvuldige opbouw en planning van de trainingen.
 • Bereidt elke training voor binnen het vooropgestelde thema.
 • Zorgt voor goede uitdagende oefenstof, aangepast aan de leeftijd en het niveau van zijn groep.
 • Is een voorbeeld naar zijn spelers toe.
 • Is steeds ruim op tijd aanwezig (minstens half uur voor aanvang).
 • Registreert de aanwezigen.
 • Verwittigt de spelers indien trainingen plaatsvinden op een ander tijdstip, locatie en als de trainingen wegvallen.

c) Wedstrijden

 • Bereidt de wedstrijd voor.
 • Selecteert de spelers, zowel de basisspeler als wisselspelers.
 • Verwittigt spelers i.v.m. het uur en plaats van samenkomst.
 • Zorgt voor steeds opbouwende coaching.
 • Zorgt voor speelgelegenheid van iedere speler (50% is hier zeker het minimum).

d) Discipline

 • Houdt toezicht op het gedrag, zowel voor als na de trainingen en wedstrijden.
 • Houdt toezicht op de fair play ten opzichte van de tegenstrever en scheidsrechter.
 • Bij eventueel afwijkend gedrag, meldt men dit steeds aan de betreffende coördinator:
  • Geeft nooit straffen op eigen houtje. Enkel na raadpleging van betreffende coördinator en met goedkeuring Voorzitter

e) Evaluatie

 • Maakt twee maal per jaar een evaluatie van zijn spelers en bespreekt deze met de betreffende coördinator.

 

3. Verantwoordelijk i.v.m. veiligheid

 • Begeleidt spelers naar oefenveld en wedstrijden.
 • Maakt enkel gebruik van veilig oefenmateriaal (vb. verankerde doelen).
 • Staakt steeds onmiddellijk de training bij slecht en/of gevaarlijke weersomstandigheden (vb. onweer, hevige stortregen glad terrein e.a.).
 • Houdt steeds toezicht in de kleedkamer, zowel voor als na een training/wedstrijd. Zorgt ervoor dat deze in propere staat achtergelaten wordt.

 

C) Keeperstrainer

 • Zorgt voor motivatie van de keeper.
 • Zorgt voor aangepaste en boeiende oefenstof specifiek gericht op het keeperswerk.
 • Volgt zijn aangeboden keepers ook op tijdens wedstrijden.
 • Bespreekt keepers met de desbetreffende jeugdtrainers en geeft hen advies.
 • Houdt aanwezigheidslijst bij.
 • Rapporteert en bespreekt evolutie van keepers ook met de betreffende coördinators.

 

Rangschikking

# Team G P
1 Wezel 22 54
2 St.-Dimpna 22 42
3 Antonia 23 38
4 Vorselaar 23 37
5 White Star 23 35
6 Bevel 23 32
7 Retie 23 30
8 Vlimmeren Sport 22 29
9 Merksplas 23 28
10 Verbr. Balen 22 27
11 K. Vrijheid Herselt 23 27
12 Beekhoek 22 26
13 Weelde 23 26
14 Zwaluwen Olmen 23 23
15 Arendonk 23 19
16 Minderhout 22 18

Volgende wedstrijden

Ronde 24
Datum vr, 22 feb 2019 Beginn 20:00
K. Verbroedering Balen A-Kern
Verbr. Balen
-:- FC Wezel Sport A-kern
Wezel

Ronde 25
Datum zo, 03 mrt 2019 Beginn 15:00
KFC Bevel A-kern
Bevel
-:- K. Verbroedering Balen A-Kern
Verbr. Balen